You are currently viewing HARIMAU DALAM GAMBAR HATI MANUSIA

HARIMAU DALAM GAMBAR HATI MANUSIA

Harimau dalam gambar hati manusia melambangkan sifat hati yg cepat marah /  pemarah / amarah.

  1. Kemarahan ibaratnya raungan singa (Amsal 119:12).
  2. Kemarahan adalah sifat yg berasal dari dosa; “Perbuatan daging sudah nyata amarah” (Galatia 5:20)
  3. Perkataan yang pedas merupakan pemicu bangkitnya amarah (Amsal 15:1).
  4. Hati yang tanpa Kasih Kristus, penuh Amarah; “Kasih itu tidak pemarah” (1 Koristus 13:5).
  5. Kemarahan mendorong perbuatan dosa.
  6. Herodes marah, mendorong ia membunuh anak-anak (Matius 2:16).
  7. Raja Uzia marah, mendorong dia berbuat dosa (2 Tawarikh 26:19).
  8. Imam besar marah, mendorong dia menangkap dan membunuh rasul-rasul (Kisah Para Rasul 5:17 & 7:54-60)
  9. Orang pemarah / amarah harus diserahkan kepada api neraka yang menyala-nyala (Matius 5:22).

Tuhan Yesus memberkati.